The Police Force CMRU's information service

 

Information published by the CMRU Press Releases:

Community and Media Relations Unit (CMRU)
Malta Police General Headquarters
Floriana VLT 2000
Tel.: (00356) 2294 2667/8 Fax: (00356) 21242223
e-mail: cmru.police@gov.mt

 
 

 

Report Date   Info   Category

30 April 2008

 

Il-Pulizija kienet infurmata li l-bieraħ daħal grupp ieħor ta’ immigranti illegali ġewwa Wied il-Buni limiti ta’ Birżebbuġia. 

Il-Pulizija marret fuq il-post fejn irriżulta li fuq id-dgħajsa kien hemm grupp ta’ immigranti illegali, li kien jikkonsisti f’26 persuna, 20 raġel u 6 nisa.   Fuq il-post kien hemm il-membri tal-Forzi Armati ta’ Malta fejn taw l-assistenza tagħhom. 

Il-Pulizija għada għaddejja b’aktar investigazzjonijiet. 

  Illegal Immigration

 

Report Date   Info   Category

29 April 2008

 

Il-Pulizija kienet infurmata li xi immigranti illegali daħħlu ġewwa Wied il-Buni limiti ta’ Birżebbuġia. 

Il-Pulizija marret fuq il-post fejn irriżulta li fuq id-dgżajsa kien hemm grupp ta’ immigranti illegali, li kien jikkonsisti f’27 persuna, 20 raġel u 7 nisa. 

Il-Pulizija għada għaddejja b’aktar investigazzjonijiet.

  Illegal Immigration

 

Report Date   Info   Category

27 April 2008

 

B’referenza għar-rapport li deher fil-gazzetta l-Maltatoday tal-llum il-Ħadd 27 ta’ April 2008 irid jiġi dikjarat li kuntrarjament għal dak li hemm allegat, il-Pulizija mill-ewwel infurmaw lill-pubbliku b’dak li kien ġara u dan permezz ta’ żewġ stqarrijiet maħruġa fid-9 ta’ April 2008, it-tieni li ħadu passi neċessarji ai termini tal-liġi.  Il-fatti juru li nbdew immedjatament l-proċeduri legali ta’ inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Dr Anthony Vella LLD. 

Il-proċeduri tal-imsemmi proċess verbal segwew l-perkors normali tagħhom, nġiebu l-provi relattivi, inkluż li xhed l-mejjet Nicholas Azzopardi, liema deposizzjoni ngħatat direttament lill-Maġistrat inkwerenti fl-assenza ta’ xhieda jew persuni oħra. 

F’ebda mument tal-proċeduri ma rriżulta lill-Korp tal-Pulizija l-allegazzjonijiet ta’ swat jew tfigħ ta’ persuni kif dehru fl-imsemmi rapport tal-gazzetta Maltatoday. 

Il-Korp tal-Pulizija għandu fiduċja fil-Maġistrat inkwirenti u invista tal-fatt li din tinsab fi stadju avvanzat tagħha tistenna r-riżultat ta’ tali inkjesta u tirriserva li tieħu l-passi opportuni skond dak li jirriżulta kif dejjem għamlet. 

  Police Release on Maltatoday article

 

Report Date   Info   Category

27 April 2008

 

Bejn il-bierah u llum il-Pulizija ressqet erba` persuni l-Qorti b’urgenza. 

Il-bierah quddiem il-Magistrat Dr. Michael Mallia LL.D. tressaq Noel Pepe ta’ 28 sena u gie akkuzat b’misapproprijazzjoni ta’ oggetti li jiswew madwar €712.70. 

L-imputat ammetta l-akkuzi migjuba kontrih u nghata l-helsien mill-arrest taht diversi kundizzjonijiet fosthom li jiffirma fl-ghassa tal-pulizija u garanzija personali ta’ €1,000. 

Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Keith Arnaud u l-Ispettur Anne Marie Micallef. 

Quddiem l-istess Magistrat tressaq ukoll Clayton Baldacchino ta’ 24 sena fejn dan gie akkuzat li attakka jew ghamel rezistenza bi vjolenza kontra membri tal-Korp tal-Pulizija, ikkaguna griehi hfief fuq membru tal-Korp, li hedded l-istess membri tal-Korp u li kiser il-paci pubblika. 

Huwa wiegeb li ma kienx hati ta’ l-akkuzi u nghata l-liberta’ provizorja taht diversi kundizzjonijiet fosthom garanzija personali ta’ €1000, depozitu ta’ €500 u li jiffirma fl-ghassa tal-pulizija. 

Il-Prosekuzzjoni tmexixet mill-Ispettur Edmond Cuschieri u l-Ispettur Robert Vella. 

Intant illum quddiem il-Magistrat Dr. Consuelo Scerri Herrera LL.D. tressqu Christopher Shepard u Joseph Camilleri u dawn gew akkuzati fost akkuzi ohra li assocjaw ruhhom biex iwettqu serqa minn residenza, assocjaw ruhhom sabiex iwettqu serqa minn fuq persuna kif ukoll li rrendew ruhhom ricedivi b’diversi esntenzi tal-Qrati ta’ Malta. Christopher Shepard wahdu gie akkuzat ukoll b’serq minn go vettura. 

L-imputati ma nghatawx helsien mill-arrest u gew eskortati lejn il-Facilita’ Korrettiva ta’ Kordin. 

Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Daniel Zammit.

  Court Cases

 

Report Date   Info   Category

26 April 2008

 

Il-Pulizija giet infurmata mill-Isptar Mater Dei li ragel kien waqa` u garrab xi griehi, fi Triq il-Markiz G Scicluna, Naxxar. 

Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post immsemmi, fejn mill-ewwel stharrig irrizulta li ragel ta’ 86 sena min-Naxxar stess waqt li kien fil-post fejn kien jghix, allegatament waqa` u garrab xi griehi.  Huwa gie mehud l-Isptar Mater Dei permezz ta’ ambulanza fejn gie iccertifikat li qed ibati minn griehi ta’ natura gravi (habba ksur) u jinsab fil-periklu tal-mewt. 

Bil-kaz kien infurmat il-Magistrat ta’ l-Ghassa fejn hatar diversi esperti sabiex jassistu fl-inkjesta.

  Health-Related

 

Report Date   Info   Category

26 April 2008

 

Matul il-lejl ghal habta tas-siegha u kwart (0115hrs) il-Pulizija kienet infurmata li kien sehh incident tat-traffiku fi Triq Nazzjonali, Floriana (hdejn Bieb il-Bombi). 

Mal-wasla tal-Pulizija fuq il-post irrizulta li karozza tat-tip Seat Ibiza ghal xi raguni dahlet f’sigra. Uhud mill-persuni li kienu fil-karozza inqabdu gewwa wara l-habta. Ghalhekk membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili ssejhu fuq il-post flimkien ma’ ambulanza mill-Isptar Mater Dei fejn saret operazzjoni sabiex jinhargu l-midruba. Is-sewwieqa li hija tfajla ta’ 21 sena minn Bahar ic-Caghaq u passiggiera (tfajla) ta’ 21 sena minn H’Attard gew iccertifikati li sofrew griehi serji u li jinsabu fil-periklu tal-mewt. Zewg passiggiera ohra, tfajla ta’ 18-il sena mill-Mosta u guvni ta’ 26 sena mir-Rabat sofrew griehi hfief.  

Bl-incident giet infurmata l-Magsitrat ta’ l-ghassa Dr. C. Scerri Herrera fejn din hatret diversi esperti sabiex jghinu fl-inkjesta magisterjali. 

Aktar investigazzjonijiet ghadhom ghaddejjin. 

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

24 April 2008

 

Dalghodu ghall-habta tad-disa’ u kwart (09.15hrs) il-Pulizija kienet infurmata li fi Triq Fleur De Lys, Birkirkara kienet sehhet sparatura. 

Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post fejn mill-ewwel investigazzjonijiet ta’ fuq il-post jirrizulta li sehhet sparatura go bar fit-triq imsemmija. L-incident sehh meta persuna/persuni mhux maghrufa dahlu gol bar u sparaw tir/i. Ragel ta’ 49 sena residenti Bahar ic-Caghaq li kien fil-bar allegatament intlaqat minn tir ta’ arma tan-nar u gie mehud l-Isptar Mater Dei ghall-kura.  Huwa tilef hajtu ftit tal-hin wara. 

Bil-kaz kienet infrumata il-Magistrat Dr Consuelo Scerri Herrera LLD fejn hatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta. 

  Homicide

 

Report Date   Info   Category

23 April 2008

 

Ghal dawn l-ahhar sittax-il sena il-Kummissarju tal-Pulizija organizza riceviment ghal nies bi bzonnijiet specjali.  Dan dejjem jigi organizzat wara il-festi tal-ghid. Din is-sena dan ir-riceviment ser isir fl-24 ta’ April 2008 fis-Sala Vilhena fil-Kwartieri Generali tal-Pulizija, Floriana. Ir-riceviment jibda ghal habta ta’ l-ghaxra ta’ fil-ghodu. 

Dan issir bl-ghajnuna tal-membri tal-Korp kif ukoll mill-iskrivani li jahdmu fl-istess dipartiment u anke minn donazzjonijiet ta’ diversi kumpaniji tax-xorb, helu u ikel. 

Ikun hemm divertiment mill-grupp ta’ Marthese Tanti u varjeta’ minn Joe Farrugia d-Dulli flimkien mal-kantant Freddie Portelli.   

Il-Kummissarju flimkien mas-Sinjura tieghu jaghtu rigali lil kull wiehed u wahda minn dawn il-mistiedna. 

L-Ghaqdiet li gew mistiedna ghal din is-sena huma: 

Ic-Centru ta’ Santa Venera
Adult Training Centre, Ghajnsielem
Ic-Centru tas-Swater
Ic-Centru ta’ Hal-Far 

Huwa ta’ sodisfazzjon kbir li tara l-ferh fuq ghajnejn dawn l-angli f’din il-gurnata, u tara kemm il-membri kollha li qeghdin gewwa d-dipartiment tal-pulizija jkunu flimkien biex iferhu u jghinu lil dawn in-nies. 

Il-Kummissarju flimkien mas-Sinjura tieghu jirringrazzjaw lil kull min ta’ l-ghajnuna tieghu ghal din l-attivita’.

  Police Force Social Activity

 

Report Date   Info   Category

22 April 2008

 

Kmieni dal-ghodu waqt li Pulizija mid-Divizjoni ta’ l-Msida kienu fuq ronda gew infurmati minn xi nies li kienu nstemghu xi hsejjes suspettuzi gejjn minn stabbiliment fi Triq il-Wied ta’ l-Imsida, Birkirkara. 

Il-Pulizija msemmija flimkien ma’ dawk mid-Distrett ta’ Birkirkara ghamlet tfittxija madwar il-post indikat lilha, fejn wara l-istabbiliment instab ragel jistahba qalb il-haxix.  Fil-haxix instabu xi ghodda u fl-inhawi nstabet karozza li wara rrizulta li kienet misruqa. Fil-karozza instabu xi affarijiet li allegatament kienu gew misruqa mill-istabbiliment. Ir-ragel gie mizmum mill-Pulizija ghal aktar investigazzjonijiet fejn qed jigi nvestigat ukoll rigward xi serqiet ohra mill-istess post. 

Is-suspettat mistenni jitressaq il-Qorti fil-jiem li gejjin. 

Aktar investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Pulizija mid-Distrett ta’ Birkirkara.

  Thefts

 

Report Date   Info   Category

21 April 2008

 

Il-Pulizija tal-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga f’dawn l-ahhar granet zammet taht arrest hamest irgiel u mara wara tliet sejbiet konsidervoli ta’ droga kokajina u eroina. 

L-ewwel sejba ta’ droga kokajina, fl-ammont ta’ madwar 300 gramma saret nhar il-Gimgha 11 ta’ April 2008, gewwa Hal Ghaxaq. Filfatt id-droga kienet kontentuta fi tletin kapsola, u inkonessjoni ma’ din is-sejba inzamm arrestat ragel ta’ 31 sena residenti Hal Kirkop. Il-Magistrat ta’ l-ghassa Dr. Edwina Grima LL.D kienet infurmata bis-sejba u hatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta.  

Kien ghall-habta tat-3.30pm, meta membri tal-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga tal-Pulizija innutat lir-ragel li diga huwa maghruf maghha sewwa jagixxi b’mod suspettuz hekk kif kien qed isuq vettura ta’ l-ghamla Mercedes fl-inhawi tat-traffic lights ta’ Bulebel. Meta l-Pulizija ippruvat twaqqfu, huwa irnexxilu jisgicca bil-konsegwenza li kkaguna hsarat fuq vettura tal-Pulizija kif ukoll fil-vettura misjuqa minnu stess. Pero il-Pulizija segwietu ghalkemm huwa baqa’ isuq b’velocita qawwija lejn Hal Ghaxaq u l-Pulizija rnexxilha twaqqfu fiz-Zejtun u hemmhekk huwa rega’ ikkaguna aktar hsarat fuq vettura ohra tal-Pulizija u l-vettura misjuqa minnu stess.  

Aktar investigazzjonijiet ghadhom ghaddejjien dwar dan il-kaz. 

It-tieni sejba saret nhar is-Sibt li ghadda meta Braziljan ta’ 25 sena twaqqaf mnn Ufficjali ta’ l-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga tal-Pulizija u membri tad-Dwana mill-Iskwadra tal-Infurzar fuq suspett li huwa seta’ kien qed igorr xi droga. Hu kien ghadu kif wasal Malta fuq titjira minn Ruma ghal habta tas-siegha ta’ wara nofsinhar.  

Filfatt irrizulta li huwa kien qed igorr 26 kapsola kontenenti madwar 260 gramma ta’ droga kokajina. Il-Magistrat ta’ l-ghassa Dr. Audrey Demicoli LL.D kienet infurmata bis-sejba u hatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta. 

Dal-ghodu l-Braziljan, Hiran Araujo, tressaq il-Qorti b’akkuzi ta’ assocjazzjoni, importazzjoni u pussess aggravat ta’ droga kokajina quddiem il-Magistrat ta’ l-ghassa Dr. Edwina Grima LL.D. Hu wiegeb mhux hati ta’ l-akkuzi izda ma nghatax il-liberta’ provizorja u kien eskortat lejn il-Facilita’ Korrettiva ta’ Kordin. 

It-tielet sejba ta’ droga, din id-darba eroina, saret matul il-lejl li ghadda minn membri ta’ l-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga tal-Pulizija kif ukoll minn membri mill-Iskwadra ta’ l-Infurzar tal-Dwana, fuq passiggier li kien ghadu kif wasal Malta fuq titjira minn Brussell. Il-passiggier ta’ 24 sena, imwieled in-Nigerja u detentur ta’ karta ta’ l-identita’ Spanjola, instab fil-pussess ta’ aktar minn 800 gramma ta’ droga eroina. Il-Magistrat ta’ l-ghassa Dr. Miriam Hayman LL. D kienet infurmata bis-sejba u hatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta. 

Inkonessjoni ma’ din is-sejba il-Pulizija qed izzomm taht arrest ukoll zewgt irgiel imwielda n-Nigerja u li ghandhom 45 sena u 31 sena, u mara ta’ 26 sena. 

Aktar investigazzjonijiet ghadhom ghaddejjin u qed jitmexxew mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga tal-Pulizija. 

  Drugs

 

Report Date   Info   Category

21 April 2008

 

Għall-ħabta ta’nofs il-lejl u għoxrin (00.20 hrs), il-Pulizija kienet infurmata li kien hemm xi nirien fi Triq Ħal-Qormi, f’Ħ’Attard. 

Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post fejn minn stħarriġ preliminari rriżulta li f’razzet li hemm fit-triq imsemmija, kien hemm xi nirien.  Peress li r-razzett huwa abitat minn xi nies il-Pulizija kellha tevakwa l-post.  Kawża tan-nirien xi balal tat-tiben li kienu jinsabu fl-inħawi ħadu in-nar.  Fuq il-post issejħet l-għajnuna tal-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li tfew in-nirien.  Ħadd ma’ weġġa f’dan l-inċident. 

Bil-każ ġiet infrumata l-Maġistrat Dr Mirian Hayman LLD fejn ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta. 

Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet dwar dan il-każ.

  Fire

 

Report Date   Info   Category

21 April 2008

 

Għall-ħabta ta’ l-għaxra neqsin kwart tal-bieraħ (21.45 hrs), il-Pulizija kienet infurmata li seħħ inċident ieħor tat-traffiku fi Triq Il-Kosta, Baħar iċ-Ċagħaq, limiti tan-Naxxar. 

Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post fejn minn stħarriġ preliminari rriżulta li waqt li sewwieq ta’ vettura tat-tip Volkswagen Golf, kien għaddej mit-triq imsemmija  fejn għal xi raġuni tilef il-kontroll tal-vettura, ħabat ma’ ċint u waqa ġo għalqa li kien hemm fit-triq. Ix-xufier, ġuvni ta’ 20 sena minn Birkirkara ġie ċċertifikat li sofra ġrieħi ta’ natura ħafifa u ma jinsabx f’periklu.  Kawża ta’ l-inċident il-vettura ġarrbet ħsarat estensivi. 

Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet dwar dan il-każ.

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

21 April 2008

 

Għall-ħabta tad-disgħa u għoxrin tal-bieraħ (21.20 hrs), il-Pulizija kienet infurmata li seħħ inċident tat-traffiku fi Triq Nazzjonali, il-Furjana. 

Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post fejn minn stħarriġ preliminari rriżulta li waqt li sewwieq ta’ vettura tat-tip Hyundai Accent, kien għaddej mit-triq imsemmija, hekk kif qabeż Portes des Bombes, għal xi raġuni tilef il-kontroll tal-vettura u ħabat ma’ siġra.  Fuq il-post issejħet l-ambulanza fejn ħadet lix-xufier u passiġiera li kellu miegħu l-Isptar Mater Dei għal kura medika.  Kawża ta’ l-inċident il-vettura ġarrbet ħsarat estensivi. 

Is-sewwieq huwa ġuvni ta’ 18-il sena miż-Żurrieq, filwaqt li l-passiġiera hija tfajla ta’ 17-il sena minn Ħal-Luqa.  Huma ġew iċċertifikati li ġarrbu ġrieħi ta’ natura gravi iżda ma jinsabux fil-periklu li jitilfu ħajjithom. 

Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet dwar dan il-każ.

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

20 April 2008

 

Il-Pulizija tixtieq tavvża lis-sewwieqa biex jevitaw it-toroq li jagħtu ghal-pont ta’ Manwel Dimech, San Ġiljan peress li dan jinsab magħluq. 

Il-pubbliku huwa mħeġġeġ jobbdi d-direttivi mogħtija lilu mill-Awtoritajiet u jagħżel toroq alternattivi.

  Traffic-Related Notice

 

Report Date   Info   Category

20 April 2008

 

Il-Pulzija għall-ħabta tat-tlieta u għoxrin ta’ wara nofs in-nhar (15.30hrs) kienet infurmata li kien seħħ inċident stradali fi Triq il-Mina ta’ Hompesch, Ħaż-Żabbar. 

Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post imsemmi fejn minn stħarriġ preliminari rriżulta li waqt li żewġ vetturi tat-tip Peugeot 106 u Landrover Series 3 li kienu għaddejien minn direzzjoni opposta għal xi raġuni ħabtu (front to side).  Ix-xufier tal Peugeot, tfajla ta’ 22 sena minn Marsaskala u s-sewwieq tal-Landrover, ragel ta’ 32 sena mill-Mosta ma weġġgħux f’dan l-inċident.  Passiġiera li kienet fil-Peugeot, tfajla ta’ 20 sena minn Marsakala, ġiet meħuda l-Isptar Mater Dei permezz ta’ ambulanza, fejn ġiet iċċertifikata li sofriet minn ġriehi ta’ natura ħafifa (slight save complications).   

Fuq il-post ta’ l-inċident issejħet l-għajnuna tal-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili.  It-triq kellha tingħalaq għal xi ħin għat-traffiku. 

Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet dwar dan il-każ.

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

20 April 2008

 

Tard il-bierah fil-ghaxija ghal habta tal-hdax u kwart (2315hrs) il-Pulizija kienet infurmata li kien hemm karozza qed taqbad fi Triq il-Punent, fil-Belt Valletta. 

Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post fejn gie kkonfermat ir-rapport u bl-ghajnuna ta’ xi nies li kienu fl-inhawi tfenew in-nar.  Il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili xorta gew imsejha fuq il-post sabiex jaghtu l-assistenza taghhom. Hadd ma weggac f’dan l-incident. 

Il-Magistrat ta’ l-ghassa Dr. Audrey Demicoli LL. D giet infurmata bl-incident fejn din ordnat li ssir inkjesta magisterjali. 

Aktar stharrig mill-Pulizija dwar dan l-incident ghadu ghaddej.

  Vehicle-Related: Fire

 

Report Date   Info   Category

20 April 2008

 

Il-bierah fil-ghaxija ghal habta tad-disgha u nofs (2130hrs) il-Pulizija kienet infurmata li kien sehh incident fil-By-Pass ta’ Birkirkara (quddiem l-Isptar Mater Dei). 

Mill-ewwel stharrig tal-Pulizija rrizulta li karozza tat-tip Fiat Punto ghal xi raguni dahlet f’arblu tad-dawl u wara nqalbet fuq genb minnhom.  Ragel li kien fil-karozza ndarab u ttiehed l-Isptar Mater Dei fejn gie ccertifikat li sofra griehi gravi (ksur) u li jinsab fil-periklu tal-mewt.  

Haddiema ta’ l-Enemalta gew imsejha fuq il-post sabiex jnehhu l-arblu tad-dawl u jeliminaw xi periklu li setac kien hemm. 

Il-Magistrat ta’ l-ghassa Dr. Audrey Demicoli LL. D giet infurmata bl-incident u din hatret numru ta’ esperti sabiex jassistu fl-inkjesta. 

Aktar investigazzjonijiet mill-pulizija ghahdom ghaddejjin.

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

19 April 2008

 

Illum wara nofsinhar ghal habta tal-hamsa u nofs (1730hrs) il-Pulizija kienet infurmata li kien sehh incident tat-traffiku fi Triq Hompesch, Zabbar. 

Mill-ewwel stharrig tal-Pulizija fuq il-post irrizulta li vann tat-tip Seat kien involut f’habta ma’ zewg karozzi, wahda tat-tip Peugeot 405 u ohra tat-tip Fiat Punto.  Ix-xufier tal-vann sofra xi griehi u gie mehud l-Isptar Mater Dei permezz ta’ ambulanza. Huwa nhareg mill-vann bl-ghajnuna tal-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili.  Il-kundizzjoni tax-xufier ghal issa ghada mhix maghrufa peress li ghadu qed jinghata l-kura necessarja. 

Il-persuni li kienu fil-karozzi l-ohra ma sofrewx griehi.

Il-vann involut huwa tat-tip Seat Terra. Ix-xufier, ragel ta’ 32 sena min-Naxxar, gie ccertifikat li qed isofri minn griehi serji u jinsab fil-periklu tal-mewt. Qabel habat fiz-zewg karozzi l-ohra, il-vann habat ukoll f’central strip.  Fil-karozza Peugeot 405 kien hemm xufier mara u passiggier ragel. Fil-karozza Fiat Punto kien hemm xufier mara biss.  

Dwar dan l-incident ser issir inkjesta magsiterjali. 

Bhalissa Triq Hompesch, Haz-Zabbar direzzjoni lejn Marsaskala (biss) hija maghluqa ghat-traffiku. Ghalhekk is-sewwieqa huma mitluba biex temporanjament juzaw toroq alternattivi.

Aktar investigazzojonijiet ghadhom ghaddejjin. 

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

19 April 2008

 

Ghal habta tal-hdax u nofs ta’ dalghodu (1130hrs) il-Pulizija giet infurmata li fi Triq is-Sajjieda, iz-Zurrieq kienet instabet persuna mejta. 

Il-Pulizija accediet fuq il-post fejn minn stharrig preliminari rrizulta illi anzjana ta’ 65 sena li tghix iz-Zurrieq instabet mgharrqa fil-bir li ghandha fir-residenza taghha stess. 

Il-Magistrat ta’ l-Ghassa Dr Audrey Demicoli LLD giet infurmata bil-kaz. 

Minn aktar indagni li saru irrizulta li llum ghall-habta tal-hdax u kwart (11:15hrs) it-tifel ta’ l-anzjana mar jittawwal sad-dar t’ommu biex jara kienx kollox sew.  Hekk kif dahal gewwa huwa ntebah li ommu kienet mgharrqa fil-bir u l-injama li tghatti l-horza ta’ l-istess bir kienet miksura.   

Ma jidhirx li kien hemm sinjali ta’ vjolenza fuq l-anzjana u lanqas ma jirrizulta li kien hemm xi sgass jew suspetti ta’ serq.  Madanakollu fil-jiem li gejjien ghandha ssir awtopsja fuq il-vittma biex tigi stabbilita l-kawza tal-mewt. 

Il-Pulizija ghadha ghaddejja bl-investigazzjonijiet fuq dan il-kaz.

  Health-Related: Home Fatal

 

Report Date   Info   Category

19 April 2008

 

Nhar il-Hamis, 17 ta’ April 2008, waqt illi membri mill-Isqwadra Specjali tal-Pulizija kienu qed jaghmlu spezzjonijiet f’mahzen fil-limiti ta’ San Anard, Haz- Zabbar, u specifikament fuq hazna ta’ cilindri tal-gass, gie stabilit illi kien hemm suspett qawwi li c-cilindri li kienu fil-post imsemmi, kienu qed jigu mbaghbsa. 

Fil-post fil-fatt instab li kien hemm diversi mwiezen kif ukoll sigilli maqtugha u ohrajn mhux uzati.   

Minhabba l-kwantita’ kbira ta’ cilindri li kien hemm fil-post mill-ewwel giet mitluba l-assistenza tal-Pulizija tad-Distrett kif ukoll dik ta’ l-Iskwadra tal-Investigazzjoniet Kriminali. 

In konnessjoni ma’ din is-sejba gie infurmat il-Magistrat tal-Ghassa Dr. Giovanni Grixti LL.D li minn naha tieghu hatar l-esperti biex jghinu lill-Pulizija fl-investigazzjoni taghhom.  Sadanittant kemm id-distributur u l-assistent tieghu nzammu mill-Pulizija biex jghinuha fl-investigazzjonijiet. 

Fil-kors tal-investigazzjoni rrizulta illi numru konsiderevoli ta’ cilindri tal-gass kienu ta’ piz inqas minn kemm jiznu cilindri tal-gass normali.  Irrizulta ukoll li dawn ic-cilindri kien ipartatilhom is-sigill taghhom u naqsulhom mill-piz tal-gass biex jimlew cilindri ohra. 

B’rizultat ta’ l-ivestigazzjoni, il-Pulizija llum ressqu lil Peter Borg minn Birzebbuga u Maurizio Mangion minn Rahal il-{did u akkuzawhom b’diversi akkuzi quddiem il-Magistrat Dr. Audrey Demicoli LL. D.  Huma gew akkuzat b’diversi reati kontinwati ta’ frodi kif ukoll ibbottiljar ta’ cilindi tal-gass minghajr il-permess tal-Awtoritajiet kompetenti. 

L-akkuzati wiegbu li mhux hatja ghall-akkuzi migjuba kontrihom.  Huma talbu ghall-liberta’ provizorja fejn it-talba taghhom giet milqugha mill-Qorti taht dawn il-kondizzjonijiet fost ohrajn:  

 • Garanzija personali ta’ €3 000 kull wiehed;
 • Jiffirmaw fl-Ghasses tal-lokalitajiet rispettivi taghhom;
  Fraud - Gas Cylinders

 

Report Date   Info   Category

18 April 2008

 

Kmieni dalghodu ghal habta tat-tmienja (08.00hrs) il-Pulizija kienet infurmata li ragel kien waqa’ gholi fi Triq {afar, f’Tas-Sliema. 

Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post fejn minn stharrig preliminari rrizulta li waqt li ragel ta’ 65 sena minn Birkirkara kien qed jahdem f’residenza li fiha kienu qed isiru xi xoghlijiet, ghal xi raguni waqa’ gholi ta’ madwar sular. 

Huwa gie moghti l-ewwel ghajnuna mit-team mediku ta’ l-ambulanza.  Ir-ragel gie mehud l-Isptar Mater Dei fejn gie iccertifikat li ghalkhemm garrab xi griehi hu ma jinsabx fil-periklu li jitlef hajtu. 

Investigazzjonijiet minn-naha tal-Pulizija ghadhom ghaddejjien.

  Health-Related: Work

 

Report Date   Info   Category

18 April 2008

 

Dalghodu ghall-habta tad-disa’ neqsin kwart (08.45 hrs) il-Pulizija kienet infurmata li aktar qabel kienet sehhet serqa fi Triq il-Fulija, il-Qrendi. 

Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post, fejn minn stharrig preliminari rrizulta li zewg persuni mghammda kienu dahlu go residenza fl-imsemmija triq fejn dak il-hin kien hemm mara anzjana ta’ 83 sena.  Minn hemm il-hallelin serqu ammont ta’ flus kontanti u wara harbu minn fuq il-post.  Hadd ma wegga’ f’dan l-incident.   

B’dan il-kaz kienet infurmata l-Magistrat Dr. C Scerri Herrera LLD fejn hatret diversi esperti sabiex jghinuha fl-inkjesta. 

Il-Pulzija ghadha ghaddejja bl-investigazzjonijiet dwar dan il-kaz. 

  Theft

 

Report Date   Info   Category

16 April 2008

 

Ghal habta tas-siegha u nofs ta’ wara nofsinhar il-Pulizija kienet infurmata li ftit qabel kien waqa’ tifel minn gholi f’Haz-Zebbug. 

Mill-ewwel stharrig tal-Pulizija fuq il-post, irrizulta li tifel ta’ tliet snin waqa’ go xaft, gholi ta’ madwar sular.  Ix-xaft jinsab f’tip ta’ basement fejn hemm numru ta’ garaxxijiet. It-tifel inhareg minn gox-xaft bl-ghajnuna tal-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili u wara ttiehed immedjatament l-Isptar Mater Dei, izda sfortunamtemnt huwa tilef hajtu ftit tal-hin wara, minkejja l-interventi medici. 

Gie nfurmat il-Magistrat ta’ l-ghassa Dr. J. Apap Bologna LL. D fejn dan hatar numru ta’ esperti sabiex jassistu fl-inkjesta. 

Aktar investigazzjoniet mill-Pulizija ghadhom ghaddejjin.

  Health-Related: Fatal

 

Report Date   Info   Category

16 April 2008

 

Illum ghal habta ta’ nofsinhar neqsin ghaxra l-Pulizija kienet infurmata li fi Vjal il-25 ta’ Novembru, iz-Zejtun kien sehh incident stradali. 

L-incident sehh bejn karozza tal-linja u vettura li kienu gejjin minn direzzjoni opposta, fejn iktar informazzjoni dwar dan l-incident tinghata iktar il-quddiem. 

L-imsemmija triq hija maghluqa ghat-traffiku, ghalhekk il-pubbliku huwa genrilment mitlub sabiex juza’ toroq alternattivi sakemm tinfetah it-triq.

L-incident sehh fi Vjal 25 ta’ Novembru, Zejtun ghal habta ta’ nofsinhar neqsin ghaxra meta ghal xi raguni xarabank u karozza tat-tip Citroen li kienu gejjin minn direzzjonijiet opposti kienu nvoluti f’kolluzzjoni.  Is-sewwieqa tal-karozza, li hija tfajla ta’ 23 sena miz-Zejtun stess, sfortunatament mietet fuq il-post.  Ix-xufier tax-xarabank sofra xi griehi izda mhuwiex fil-periklu tal-mewt.

Gie nfurmat il-Magistrat ta’ l-ghassa Dr. J. Apap Bologna LL. D fejn dan hatar numru ta’ esperti sabiex jassistu fl-inkjesta. 

Aktar investigazzjoniet mill-Pulizija ghadhom ghaddejjin.

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

15 April 2008

 

Dalghodu ghal habta tat-7:45am il-Pulizija kienet infurmata li fi Triq iz-Zebbug, fil-Gudja kien waqa ragel waqt li kien qed jahdem.  

Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post fejn minn investigazzjonijiet preliminari rrizulta li waqt li ragel ta’ 62 sena li huwa mill-Kalkara, kien qieghed jaghmel xi xoghol fuq faccatta ta’ post li ghadu taht kostruzzjoni, ghal xi raguni waqa’ bil-konsegwenza li gie fuq fallakka u waqa’ gholi ta’ tliet sulari. 

Fuq il-post kienet imsejjha ambulanza fejn hadet lir-ragel l-isptar Mater Dei fejn kien iccertifikat li kien qed isoffri minn griehi ta’ natura gravi u li jinsab fil-periklu tal-mewt. 

Bil-kaz kien infurmat il-Magistrat ta’ l-Ghassa Dr Apap Bolonga LL.D fejn hatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta.

  Health-Related: Work

 

Report Date   Info   Category

14 April 2008

 

Referenza qieghda ssir ghall artiklu li deher f’pagna 3 fil-gurnal Il-Kulhadd, ta’ nhar il-Hadd 13 ta’ April 2008, intitolat “Provi” kontra hamsa, dwar il-kaz tal-Mistra. Il-Korp tal-Pulizija jixtieq jikkrafika li hu ma hareg l-ebda informazzjoni, dikjarazzjoni jew stqarrijiet dwar dan il-kaz.    

Il-Pulizija tgharraf li l-investigazzjonijiet dwar il-kaz ghadhom mhux konkluzi u ghaldaqstant mhux etiku li wiehed jitkellem dwarhom.  Dan qed jinghad ghal kull korrettezza.

  Development Case - Mistra

 

Report Date   Info   Category

14 April 2008

 

Il-Pulizija tixtieq tavża lil pubbliku in ġenerali li Triq Burmarrad, Burmarrad tinsab magħluqa għat-traffiku minħabba inċident stradali. 

It-toroq li jagħtu mill-Mosta lejn Burmarrad u dak nieżel minn San Pawl il-Baħar lejn Burmarrad huma magħluqin. 

Il-pubbliku huwa mħeġġeg jgħaddi minn toroq alternattivi; dawk li huma niezlin minn San Pawl jinżlu via s-Salina u għall-Mosta jinżlu via n-Naxxar. 

Referenza qieghda ssir ghall-Istqarrija li harget ftit hin ilu rigward incident tat-traffiku li sehh f’Burmarrad. 
 
Il-Pulizija marru immedjatament fuq il-post fejn minn stharrig preliminari rrizulta li kien hemm habta bejn zewg vetturi.  L-incident sehh meta ghal xi raguni zewg vetturi tat-tip Hyundai Lantra u vann Isuzu li kienu gejjien mid-direzzjoni opposta, habtu head on.  Is-sewwieq tal-Hyundai intbaghat l-Isptar Mater Dei permezz ta’ ambulanza, fejn gie ccertifikat li mhux fil-periklu li jitlef hajtu ghalkhemm sofra xi griehi.  Is-sewwieq huwa ragel ta’ 32 sena minn San Pawl il-Bahar. 

It-triq kienet maghluqa ghat-traffiku ghal xi hin, izda issa regghet infethet. 

Il-Pulizija ghadha ghaddejja bl-istharrig dwar dan il-kaz.

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

13 April 2008

 

Il-lejla l-Pulizija kienet infurmata li kien sehh argument fi Triq il-Funtana, fil-Belt Valletta. 

Mill-ewwel investigazzjonijiet tal-Pulizija fuq il-post irrizulta li ftit tal-hin qabel kien sehh argument bejn zewg persuni femminili.  Fl-argument sfat feruta wahda mill-persuni b’arma li taqtac u bil-ponta (sikkina). Din il-mara, li ghandha 69 sena ttiehdet il-Polyclinic, fejn giet ccertifikata li sofriet griehi hfief. Il-persuna l-ohra li kienet involuta fl-argument giet intraccata u rrizulta li hija tfajla ta’ 17-il sena. 

Aktar investigazzjonijiet dwar dan il-kaz ghadhom ghaddejjin. 

  Bodily Harm

 

Report Date   Info   Category

13 April 2008

 

Illum, il-Pulizija mit-Taqsima ta' Kontra r-Reati Ekonomici irnexxiela twettaq b'success diversi raids f’bosta lokalitajiet differenti ta' Malta fejn elevat numru konsiderevoli ta’ oggetti iffalsifikati fosthom films fuq DVD, loghob tal-Playstation u oggetti ohra relatati. 

L-ewwel raid sar fuq il-monti tal-Belt Valletta, fejn pulizija mill-istess skwadra elevat madwar 600 DVD film u loghob tal-Playstation iffalsifikati. 

Aktar tard minn fuq il-monti tal-Birgu l-istess skwadra elevat madwar 500 DVD iffalsifikati minn diversi stalls fuq l-istess monti. 

Il-pulizija ta' l-istess taqsima ghada ghaddejja bl-istharrig u xi persuni mistennija jittresqu il-Qorti fil-jiem li gejjien.

  Copyright - Economic Crimes

 

Report Date   Info   Category

13 April 2008

 

Dalghodu ghall-habta tad-disgha u nofs (09.30hrs) il-Pulizija kienu nfurmati li fi Vjal il-Helsien, Haz-Zebbug kien hemm tifel li sofra xi griehi. 

Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post fejn minn stharrig preliminari irrizulta li tifel ta’ 14-il sena li jirrisjedi Haz-Zebbug stess, waqt li kien qed jilghab b’xi faqqaturi (chinese crakcers) fl-imsemmija triq, ghal xi raguni dan wegga jdejh.  Hu gie mehud l-Isptar Mater Dei permezz ta’ ambulanza fejn gie iccertifikat li qed isofri minn griehi ta’ natura gravi (ksur).  It-tifel kien akkumpanjat minn tifel iehor ta’ 13-il sena ukoll minn-Haz-Zebbug li ma garrab ebda griehi. 

Il-Pulizija ghadha ghaddejja bl-investigazzjonijiet fuq dan il-kaz.

  Health-Related - Fireworks

 

Report Date   Info   Category

13 April 2008

 

Tard il-bierah fil-ghaxija l-Pulizija ressqet erba’ persuni taht arrest fil-Qorti tal-Magistrati ta’ Malta quddiem il-Magistrat Dr. Doreen Clarke LL. D. 

Il-Persuni li huma kollha minn Vilcae fir-Rumanija, huma: 

 • Maria Matei, ta’ 34 sena,
 • Nicolae Miclescu ta’ 28 sena,
 • Emil Miclescu ta’ 21 sena,
 • Nicolae Mattei ta’ 38 sena
 

Huma gew akkuzati li fid-9 ta’ April 2008 gewwa Haz-Zebbug u ohra postijiet gewwa Malta talli:

 • iggestew attivitac kummercjali f’xi triq minghajr licenzja mill-awtoritac regolatorja,
 • wettqu impjieg minghajr ma taw avviz lil Korporazzjoni tax-Xoghol u t-Tahrig,
 • ghamlu uzu xjentament ta’ marka, sinjal, tabella, jew emblema li jkun fihom indikazzjoni li tistac tqarraq lix-xerrej dwar ix-xorta tal-merkanzija jew bieghu merkanzija, b’din il-marka, sinjal jew emblema.
 

L-erba’ persuni nghataw sitt xhur habs sospizi ghal sentejn. 

Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispetturi Edel M. Camilleri u Tony Cachia.

  Court Case - Commercial

 

Report Date   Info   Category

13 April 2008

 

Ghal-habta ta’ l-erba u ghoxrin ta’ dalghodu (04.20hrs) il-Pulizija giet infurmata li kien sehh incident stradali Triq Villa Bate, Haz-Zabbar. 

Il-Pulizija marru immedjatament fuq il-post fejn minn stharrig preliminari rrizulta li kien hemm habta bejn zewg vetturi.  L-incident sehh meta ghal xi raguni zewg vetturi tat-tip Toyota Vitz u vann li kienu gejjien mid-direzzjoni opposta, habtu head on.  Mara ta’ 62 sena mill-Marsa li kienet passiggiera fil-vann ntbaghtet l-Isptar Mater Dei permezz ta’ ambulanza.  Il-vittma inghatat il-kura medika fejn hin ilu din qalbet ghall-ghar u tinsab fil-periklu li titlef hajjitha.  Is-sewwieq garrab xi griehi izda ma jinsabx fil-periklu tal-mewt.  Is-sewwieqa tat-Toyota Vitz, tfajla ta’ 26 sena mill-Fgura ma garrbet ebda griehi. 

Il-Pulizija ghadha ghaddejja bl-istharrig dwar dan il-kaz.

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

13 April 2008

 

Ghal-habta ta’ l-erba u ghoxrin ta’ dalghodu (04.20hrs) il-Pulizija giet infurmata li kien sehh incident stradali Triq Villa Bate, Haz-Zabbar. 

Il-Pulizija marru immedjatament fuq il-post fejn minn stharrig preliminari rrizulta li kien hemm habta bejn zewg vetturi.  L-incident sehh meta ghal xi raguni zewg vetturi tat-tip Toyota Vitz u vann li kienu gejjien mid-direzzjoni opposta, habtu head on.  Mara ta’ 62 sena mill-Marsa li kienet passiggiera fil-vann ntbaghtet l-Isptar Mater Dei permezz ta’ ambulanza.  Il-vittma inghatat il-kura medika fejn hin ilu din qalbet ghall-ghar u tinsab fil-periklu li titlef hajjitha.  Is-sewwieq garrab xi griehi izda ma jinsabx fil-periklu tal-mewt.  Is-sewwieqa tat-Toyota Vitz, tfajla ta’ 26 sena mill-Fgura ma garrbet ebda griehi. 

Il-Pulizija ghadha ghaddejja bl-istharrig dwar dan il-kaz.

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

13 April 2008

 

Dal-lejl il-Pulizija kienet infurmata li l-Forzi Armati ta’ Malta dahhlu xi immigranti illegali gewwa Xatt it-Tiben, il-Furjana. 

Il-Pulizija marret fuq il-post fejn irrizulta li fuq id-dghajsa kien hemm grupp ta’ immigranti illegali, li kien jikkonsisti f’28 persuna, ilkoll irgiel. 

Il-Pulizija ghada ghaddejja b’aktar investigazzjonijiet. 

  Illegal Immigrants

 

Report Date   Info   Category

12 April 2008

 

Illum il-Pulizija ressqet b’arrest diversi nies il-Qorti. 

Il-Pulizija ressqet zewg guvintur ta’ 16 u 17-il sena minn San Pawl il-Bahar quddiem il-Magistrat Dr Doreen Clarke LLD u akkuzathom fost akkuzi ohra talli kkommettew serq aggravat.  Is-serqiet sehhew: 

 • Fit-18 ta’ Frar 2008 fi Triq il-Mosta, San Pawl il-Bahar - serqa minn self service store;
 • Fil-5 ta’ Marzu 2008 fi Triq is-Sajjieda, SanPawl il-Bahar - serqa minn hotel;
 • Fis-7 ta’ April 2008 fi Triq Sant’ Aristarku, San Pawl il-Bahar - serqa minn grocer;
 
 

L-imputati wiegbu li mhux hatja ghall-akkuzi migjuba kontrihom.  Huma nghataw il-helsien mill-arrest taht il-kondizzjonijiet mnizzla hawn taht : 

 • Li jiffirmaw kuljum l-Ghassa tal-Pulizija tal-Qawra;
 • Li jirrinkazaw ruhhom mid-21.00hrs sas-07.00hrs;
 • Garanzija personali ta’ €200;
 • Joqghodu taht s-supervizjoni ta’ probation officer.
 

Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Carmelo Magri.

_______________________________________________ 

Il-Pulizija ressqet ukoll guvni iehor ta’ 17-il sena mwieled l-Ingilterra u residenti gewwa l-Marsa u gie akkuzat talli bejn l-1 u l-11 ta’ April 2008 ikkommetta serq aggravat (bil-valur, hin u natura ta’ l-oggett misruq) ta’ zewg vetturi, Chevrolet Kalos u mutur tat-tip Honda 70.  L-imputat wiegeb hati ghall-akkuzi migjuba kontrih.  Hu gie moghti s-sentenza ta’ probation order ghal tliet snin. 

Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Therese Scibberras.

_______________________________________________ 

Il-Pulizija resqet ukoll lil Anthony Borg ta’ 53 sena mwieled u residenti l-Gzira u akkuzatu fost akkuzi ohra talli nhar l-4 ta’ Frar 2008 ghal habta ta’ 22.30hrs ikkommetta serq ta’ kartiera minn fond fi Triq Sir William Reed, il-Gzira, li kien fiha credit cards .  Hu gie akkuzat ukoll talli fl-istess data, u cirkostanzi kkometta serq ta’ €500 minn ATM li tinsab fi Triq Manuel Dimech, tas-Sliema, liema serq huwa aggravat bl-ammont u l-hin. 

L-imputat gie moghti l-helsien mill-arrest taht l-obligazzjonijiet segwenti : 

 • Li ma jsifirx minn dawn il-gzejjer jew jinheba u li jikkonsenja l-karta ta’ l-identita’ tieghu;
 • Jiffirma l-Ghassa ta’ Tas-Sliema nhar ta’ Tnejn u Gimgha;
 • Garanzija ta’ €200 tal-helsien mill-arrest;
 • Garanzija personali ta’ €1000
 

Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Keith Arnaud.

_______________________________________________ 

Il-Pulizija ressqet taht arrest tliet persuni ta’ nazzjonalita’ Rumena l-Qorti t’Ghawdex quddiem il-Magistrat Dr Anthony Ellul LLD.  Maria Matei ta’ 34 sena, Nicolae Miclescu ta’ 28 sena u tifla ta’ 14-il sena, ilkoll imwielda u residenti Vilcae.  Huma gew akkuzati fost akkuzi ohra talli : 

 • F'Ghawdex nhar il-11 ta' April, 2008, iggestew attivita’ kummercjali f'xi triq minghajr licenzja mill-awtorita regolatorija;
 • Wettqu impjieg minghajr ma taw avviz lil Korporazzjoni tax-Xoghol u t-Tahrig;
 • Ghamlu uzu xjentement ta' marka, sinjal, tabella, jew emblema li jkun fihom indikazzjoni li tista tqarraq lix-xerrej dwar ix-xorta tal-merkanzija, jew bieghu merkanzija, b'dan il-marka, sinjal, jew emblema;
 • Lil Nicolae Miclescu wahdu talli nhar il-11 ta' April, 2008, gewwa Triq Marsalforn, Xaghra ghal habta ta l-ghaxra nieqes kwart ta’ filghodu seraq flixkun inbida, liema serq huwa aggravat bil-valur
 • Lil Maria Matei wahidha talli gewwa x-Xaghra serqet €20;
 • Lit-tifla ta’ 14-il sena wahida talli serqet 3 flokkijiet.
 

L-imputati wiegbu li huma hatja ghall-akkuzi migjuba kontrihom.  Nicolae Miclescu wehel 7 xhur habs sospizi ghal 4 snin, Maria Matei wehlet 4 xhur habs sospizi ghal 4 snin u t-tifla ta’ 14-il sena giet mwissija biex ma tergax taghmel reat fi zmien 3 snin.   

Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Josric Mifsud.

  Court News

 

Report Date   Info   Category

12 April 2008

 

Il-Pulizija ressqet erba zghazagh il-Qorti quddiem il-Magistrat Dr Doreen Clarke LLD :  

 • Darren Bonnello ta’ 18-il sena mill-Iklin;
 • Jason Zammit ta’ 26 sena miz-Zurrieq;
 • Clyde Gauci ta’ 18-il sena minn San giljan;
 • guvni ta’ 17-il sena mill-Mosta
 

Huma gew akkuzati talli fil-11 ta’ April 2008 f’dawn il-gzejjer permezz ta’ mezzi u apparat eletroniku u ta' komunikazzjoni xewxu persuni bil-hsieb li jghamlu reat kriminali.   

Huma ma ammettewx l-akkuzi migjuba kontrihom u gew mehlusa mill-arrest taht garanzija personali ta’ €2000 kull wiehed u li jiffirmaw fl-Ghasses tal-Pulizija tal-lokal taghhom.  Huma gew ukoll projbiti mill-Qorti li ma jippartecipawx f’attivitajiet organnizzati mill-persuni u ghaqdiet affiljati ma’ kaccaturi u nassaba.

  Incitment - Hunting-related

 

Report Date   Info   Category

11 April 2008

 

Illum fid-disgha ta’ filghodu (09:00) quddiem il-Magistrat Dr Anthony Ellul LL.D. l-Pulizija ta’ Ghawdex ser tressaq tlett zghazagh, li l-eta’ taghhom tvarja minn 14-il sena sa 24 sena, b’konnessjoni ma serqa li sehhet nhar it-Tlieta minn club fix-Xaghra. 

Il-Pulizija ser tressaq ukoll tlett persuni ta’ nazzjonalita’ Rumena li nqabdu jbieghu deheb li allegatament kien falz.

  Gozo Courts

 

Report Date   Info   Category

11 April 2008

 

Dal-ghodu l-Pulizija kienet infurmata li kien waqa’ ragel go giebja fl-inhawi maghrufa bhala Tat-Tomna, fil-Mellieha. 

Mill-ewwel stharrig tal-Pulizija fuq il-post irrizulta li ragel ta’ 49 sena mill-Mellieha kien qed jaghmel xi xoghol fuq giebja vojta meta ghal xi raguni waqa’ ghal isfel gholi ta’ inqas minn sular.  Fuq il-post gew imsjeha l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili li tellghu lil vittma mill-giebja.  Huwa ttiehed l-Isptar Mater Dei permezz ta’ ambulanza.  

Ir-ragel ma jinsabx fil-periklu tal-mewt izda ghadu qed jinghata aktar attenzjoni medika fl-isptar. 

Aktar stharrig dwar dan l-incident ghadhom ghaddejjin. 

  Health-Related

 

Report Date   Info   Category

11 April 2008

 

Il-membri ta’ l-Istampa huma mistiedna ghal Konferenza Stampa ghada s-Sibt 12 ta’ April, 2008 f’nofsinhar fil-Kwartieri Generali tal-Pulizija rigward xnighat li qed jiccirkulaw fuq mobile phone

  Police Press Conference

 

Report Date   Info   Category

11 April 2008

 

Fil-granet li ghaddew il-Pulizija tad-Distrett t’Ghawdex ghamlet sejba ta’ numru konsiderevoli ta’ tajr protett ibbalzmati. 

Fil-fatt waqt investigazzjonijiet in konnessjoni ma’ kacca illegali, il-Pulizija ghamlet tfittxija go residenza fin-Nadur fejn hemmhekk instabu 116 ghasfur protett ibbalzmat. Ma’ dawn instabu ukoll 47 ghasfur mhux protett ibbalzmati. 

Ghawdxi ta’ 21 sena mistenni jitressaq il-Qorti fil-futur qarib in konnessjoni ma’ din is-sejba. 

Aktar investigazzjonijiet mill-Pulizija tad-Distrett t’Ghawdex ghadhom ghaddejjin.

  Protected Species

 

Report Date   Info   Category

10 April 2008

 

Patrita Georgiana, tfajla ta’ 19-il sena ta’ nazzjonalita’ Rumena, kienet irrapurtata nieqsa lil Pulizija il-bierah filghaxija. 

Patrita hija twila 5’ 10”, karnaġġjon ftit skur, xahar twil ta’ kulur iswed mġiegħed sa l-ispalla. 

Kull min ghandu xi nformazzjoni fuq Patrita Georgiana huwa ġentilment mitlub sabiex jikkuntatja l-Pulizija ta’ Tas Sliema jew fuq in-numru 119. 

Patrita Georgiana nstabet fil-11 ta' April 2008.

Click to go to Missing Persons' Page

 

  Missing Person

 

Report Date   Info   Category

10 April 2008

 

Illum ghal habta ta’ nofs in-nhar neqsin ghaxra (11:50) il-Pulizija kienet infurmata illi fi Triq Hal Tarxien, gewwa Hal Tarxien kienet ghadha kemm sehhet serqa. 

Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post fejn minn stharrig preliminari rrizulta li zewgt irgiel, li kienu mghammda u li wiehed minnhom armat b’arma tan-nar dahal f’mahzen li jinsab fl-imsemmija triq, talab il-flus lil sid il-mahzen u flimkien mal-persuna l-ohra li kienet qed tistennih f’vettura harbu minn fuq il-post.  L-ammont misruq ma jeccediex it-tmien mitt ewro.  Ghalkemm ma wegga’ hadd f’din is-serqa, mara li kienet gewwa giet iccertifikata li qed isofri minn xokk.  Iktar tard il-vettura nstabet mill-Pulizija. 

Bil-kaz kien infurmat il-Magistrat ta’ l-Ghassa Dr. Micallef Trigona LL.D. fejn hatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta. 

Aktar stharrig mill-Pulizija ghadu ghaddej. 

  Hold-Up

 

Report Date   Info   Category

10 April 2008

 

Il-Pulizija ta’ l-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga f’dawn l-ahhar jiem kienet impenjata f’hidma kontra t-traffikar ta’ droga f’diversi lokalitajiet f’Malta. 

Filfatt matul il-gimgha li ghaddiet saret operazzjoni gewwa San Gwann fejn kienet innotata attivitac ta’ traffikar ta’ droga minn gewwa residenza. F’din l-operazzjoni b’kollox gew arrestati erbat irgiel u tfajla li l-etac taghhom tvarja bejn it-22 sena u l-45 sena u li huma mill-Marsa, B’Kara, Swieqi u San Gwann. Fil-pussess taghom instabet d-droga eroina, kokajina, u raza tal-kannabis.  

Dwar din is-sejba diga tressaq il-Qorti ragel ta’ 45 sena minn San Gwann b’akkuzi ta’ traffikar ta’ droga u qed jinzamm taht arrest preventiv gewwa il-Facilitac Korettiva ta’ Kordin.  

Hidma ohra saret gewwa il-Fgura mifruxa fuq jumejn, nhar it-Tnejn u t-Tlieta li ghaddew, fl-inhawi tal-kabb tal-Bocci. B’kollox gew arrestati erba’ persuni ta’ bejn id-19 u l-31 sena mill-Birgu, Pietac, Isla u Fgura, wara li fil-pussess taghhom nstabet id-droga eroina, raza tal-kannabis u oggetti relatati ma’ serq aggravat. Il-Pulizija ta’ l-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga f’din il-hidma kienet ukoll assistita mill-Pulizija ta’ l-Ghassa tal-Fgura. 

It-tielet hidma saret matul il-jum tal-bierah, din d-darba gewwa Bormla, fejn gew arrestati zewg persuni wara xi jiem ta’ oservazzjonijiet. Filfatt kienet innotata attivitac ta’ traffikar ta’ droga u wara tfittxija li saret, mohbija fil-hajt instabu xi pakketti bl-eroina lesti sabiex jinbieghu. Il-Pulizija arrestat zewgt irgiel ta’ 42 u 43 sena, it-tnejn minn Bormla inkonessjoni ma’ din s-sejba. 

Aktar stharrig ghadu ghaddej u l-persuni involuti mistennja li jitressqu l-Qorti b’akkuzi ta’ traffikar u pussess ta’ droga. 

It-tfixxijiet u l-investigazzjonijiet tmexxew mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga tal-Pulizija.

  Drugs

 

Report Date   Info   Category

9 April 2008

 

Ghal habta ta’ nofs in-nhar (12.00hrs) il-Pulizija kienet infurmata li l-Forzi Armati ta’ Malta dahhlu xi immigranti illegali gewwa Xatt it-Tiben, il-Furjana. 

Il-Pulizija marret fuq il-post fejn irrizulta li fuq id-dghajsa kien hemm grupp ta’ immigranti illegali, li kien jikkonsisti f’28 persuna, ilkoll irgiel. 

Il-Pulizija ghada ghaddejja b’aktar investigazzjonijiet.

  Illegal immigrants

 

Report Date   Info   Category

9 April 2008

 

Illum għall-ħabta tas-sitta ta’ filgħaxija, filwaqt li raġel ta’ 38 sena mill-Fgura kien qieghed jiġi nvestigat fid-Depot tal-Pulizija, huwa rnexxilu jiskappa l-pulizija li kien qed jeskortah u pprova jaħrab billi qabeż għan-naħa ta’ fejn hemm l-iskola tas-snajja’. 

Ġiet imsejħa immedjatament l-ambulanza fejn wara li ngħata l-ewwel għajnuna mit-tim mediku fuq il-post, hu ttieħed l-isptar Mater Dei għall-aktar kura. 

Il-Maġistrat ta’ l-għassa Dr A. Vella LL. D ġie nfurmat b’dan il-kaz. 

L-investigazzjonijiet qed isiru mill-Pulizija tad-distrett. 

Stqarrija mahruga aktar tard tghid li r-ragel gie ccertifikat li sofra griehi serji (ksur fil-kustilji) u jinsab fil-periklu tal-mewt.

Il-persuna mietet aktar tard fit-22 t'April.

  Health-Related - Escape from Custody - Death

 

Report Date   Info   Category

8 April 2008

 

Dal-ghodu individwi indarab f’incident u jinsab fil-periklu tal-mewt. 

Il-kaz sehh fi Triq l-Mdina, Hal Qormi ghal habta ta’ l-ghaxra.  L-incident sehh meta ragel kien qed jaqsam it-triq u ntlaqat minn karozza. Huwa ittiehed l-Isptar Mater Dei fejn aktar tard gie ccertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. Ir-ragel ghandu 62 sena u huwa minn Hal Qormi stess. 

Qed issir inkjesta magisterjali mmexxija mill-Magistrat Dr. C. Scerri Herrera LL. D. 

Aktar investigazzjonijiet mill-Pulizija ghadhom ghaddejjin.

Stqarrija ohra aktar tard irrapportat li r-ragel qeleb ghall-ahjar u m’ghadux jinsab fil-periklu tal-mewt.

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

8 April 2008

 

Dal-ghodu individwi indarab f’incident u jinsab fil-periklu tal-mewt. 

Il-kaz sehh ftit qabel nofsinhar fi Triq in-Nevew, Zabbar.  Waqt li ragel kien qed jahdem f’dar li bhalissa qed isirulha xi xogholijiet, ghal xi raguni huwa waqa’ go xaft, gholi ta’ aktar minn zewg sulari. Ix-xaft jaghti ghal go garaxx li jinsab fi Triq Alessio Erardi. Il-vittma nhareg mix-xaft bl-ghajnuna tal-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili u tim mediku mill-Isptar Mater Dei. Huwa garrab griehi serji u gie ccertitifkat li jinsab fil-periklu tal-mewt.  Il-vittma huwa minn Hal Qormi u ghandu 56 sena. 

Qed issir inkjesta magisterjali mmexxija mill-Magistrat Dr. C. Scerri Herrera LL. D. 

Aktar investigazzjonijiet mill-Pulizija ghadhom ghaddejjin.

Fit-13 ta' April, il-pulizija harget stqarrija li l-persuna mietet fl-isptar Mater Dei.

  Health-Related

 

Report Date   Info   Category

7 April 2008

 

Illum ghal habta tas-saghtejn neqsin kwart il-Pulizija kienet infurmata li fi Triq Vjal il-Labour, Rahal Gdid kien sehh incident stradali. 

Mill-ewwel indikazzjonijiet li ghandha l-Pulizija jidher li l-incident sehh meta ghal xi raguni sewwieq ta’ xarabank li ghandu 49 sena ghal xi raguni tilef il-kontroll tal-vettura tieghu bil-konsegwenza li baqa’ diehel fil-vettura ta’ quddiemu waqt li dawn kienu qed jistennew fuq il-lights.  Fil-vettura kien hemm passiggiera, tfajla ta’ 18-il sena minn St Andrews. 

Fuq il-post isejhet ambulanza fejn hadet lil passiggiera tat-Toyota l-isptar Mater Dei fejn kienet iccertifikata li qed isofri minn griehi ta’ natura hafifa.  Hadd ma wegga’ mis-sewwieqa taz-zewg vetturi ghalkemm kienu ccertifikati li qed isofru minn xoff minhabba l-incident. 

L-investigazzjonijiet tal-Pulizija ghadhom ghaddejin.

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

7 April 2008

 

Kmieni dalghodu ghal habta tas-seba’ u kwart (07.15hrs), il-Pulizija gew infurmati li kienet ghadha kif ittajret persuna f’Hal-Luqa. 

Il-Pulizija marret immedjatament fuq il-post fejn mill-ewwel stharrig irrizulta li ragel ta’ 84 sena minn Hal-Luqa waqt li kien ser jaqsam fi Triq San Vincenz ghal xi raguni ttajjar minn vettura tat-tip Leyland Aec (coach).  Ir-ragel ittiehed l-Isptar Mater Dei permezz ta’ ambulanza fejn gie ccertifikat li qed issofri minn griehi ta’ natura hafifa. 

Il-Pulizija mill-Ghassa ta’ Hal-Luqa ghadha ghaddejja bl-investigazzjonijiet fuq dan il-kaz. 

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

6 April 2008

 

Ghal-habta ta’ nofs il-lejl u ghoxrin (00.20hrs), il-Pulizija kienet infurmata permezz ta’ telefonata anonima li kien hemm persuna suspettuza fi Triq San Rodolfu, f’Tas-Sliema. 

Il-Pulizija marru immedjatament fuq il-post indikat fejn mill-ewwel stharrig li ghamlet irrizulta li gewwa pompa tal-petrol li hemm fl-imsemmija triq ghal xi raguni kien hemm guvni li wara rrizulta li allegatament kien ser jikkometti serqa mill-fond imsemmi. 

Il-Pulizija qed izzomm il-guvni li ghandu 22 sena u jghix il-Belt Valletta biex jghinha fl-istharrig.  

L-investigazzjonijiet fuq dan il-kaz ghadhom ghaddejjin u qed jitmexxew mill-Pulizija ta’ l-Ghassa ta’ Tas-Sliema.

  Theft

 

Report Date   Info   Category

6 April 2008

 

Kmieni dalghodu, ghal-habta tas-seba (07.00hrs) waqt li l-Pulizija kienet ghaddejja fuq ronda fi Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta nnutaw li hanut kien gie misruq, x’aktarx matul il-lejl. 

Minn stharrig preliminari tal-Pulizija rrizulta li persuna/i mhux maghrufa kienu dahlu go stabbiliment li jbigh gojjelerija u minn hemm serqu ammont ta’ gojjeli li l-valur taghhom ghadu ma giex stabbilit.  Fil-hin tas-serqa ma kien hemm hadd fl-istabbiliment.   

B’dan il-kaz kienet infurmat l-Magistrat ta’ l-Ghassa Dr. C Scerri Herrera LLD fejn din hatret diversi esperti sabiex jghinuha fl-inkjesta. 

Aktar investigazzjonijiet mill-Pulizija ghadhom ghaddejjin.

Fis-7 t'April, Il-Pulizija mid-Distrett tal-Belt f’dawn l-aħħar ħinijiet irnexxielha ssolvi s-serqa li seħħet il-bieraħ minn ħanut ġewwa Triq ir-Repubblika, fil-Belt Valletta. 

Stħarriġ intensiv li għamlet il-Pulizija matul il-ġurnata tal-bieraħ kif ukoll  tal-lum taw il-frott mixtieq.  Żewġ ġuvintur, wieħed ta’ 20 sena mill-Furjana u l-ieħor ta’ 18-il sena mill-Belt,  inżammu sabiex jassistuha fl-investigazzjonijiet. 

Iż-żewġ guvintur mistennija jitressqu l-Qorti fil-jiem li ġejjin.

Fit-8 t'April, il-Pulizija ressqet quddiem il-Magistrat Dr C Scerri Herrera LLD lil Rittmar Hatherly ta’ 20 sena residenti il-Furjana u guvni iehor ta’ 16-il sena li joqghod il-Belt, il-Qorti u gew akkuzati fost akkuzi ohra ta’ serqa li sehhet nhar is-6 ta’ April 2008.  L-akkuzati wiegbu li mhux hatja ghall-akkuzi, ma nghatawx il-liberta’ provizorja u gew mibghuta l-Facilita Korrettiva ta’ Kordin.

  Theft

 

Report Date   Info   Category

6 April 2008

 

Kawza ta’ xi likwidu (aktarx zebgha) mifrux tul it-triq kollha il-Pulizija tixtieq tavvza l-pubbliku in generali li t-triq li taghti mir-roundabout li hemm bejn Triq l-Imdina (maghrufa bhala ir-roundabout tal-Imghallaq) f’Hal Qormi sar-roundabout fi Triq Qormi, Luqa hija maghluqa ghat-traffiku direzzjoni minn Hal-Qormi ghall-Hal-Luqa.

It-triq infethet aktar tard matul il-jum.

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

5 April 2008

 

Annelise Farrugia ta’  37 sena minn tas-Sliema giet irrappurtata nieqsa lill-Pulizija. 

Annelise hija twila 5 piedi u 6 pulzieri u hija rqiqa. Hija ghandha xagharha kannella u qasir.  L-ahhar li dehret Annelise kienet liebsa gakketta roza u vjola, jeans iswed u maghha kellha ukoll gakketta bajda. 

Min ghandu informazzjoni dwar Annelise Farrugia huwa mitluba jghaddiha lil Pulizija, anke b’mod kunfidenzjali, fuq in-numru 119.

Annelise Farrugia minn Tas-Sliema nstabet fis-6 ta' April 2008. 

Click to go to Missing Persons' Page

 

  Missing Person

 

Report Date   Info   Category

5 April 2008

 

Ghal-habta tas-sigha ta’ wara nofs in-nhar il-Pulizija giet infurmata li kien sehh incident stradali Triq il-Kosta, Bahar ic-Caghaq. 

Il-Pulizija marru immedjatament fuq il-post fejn minn stharrig preliminari rrizulta li kien hemm habta bejn zewg vetturi.  L-incident sehh meta ghal xi raguni zewg vetturi tat-tip Kia u Ford li kienu gejjien mid-direzzjoni opposta, habtu head on u b’konsegwenza ta’ hekk intlaqtu zewg vetturi ohra tat-tip Mercedes u Volkswagen.  Zewg persuni li kienu jinsabu fil-vettura Kia kif ukoll is-sewwieq/a tal-Ford intbaghtu l-Isptar Mater Dei permezz ta’ ambulanza.  Il-vittmi ghadhom l-isptar jiehdu l-kura medika. 

It-triq kienet maghluqa ghal xi hin, izda karregjata wahda nfethet ftit tal-hin ilu ghat-traffiku. 

Is-sewwieq tal-vettura Kia, li huwa ragel ta’ 80 sena minn B’Kara gie ccertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt.   Filwaqt li l-passigiera fl-istess vettura hija mara ta’ 64 sena mill-Imsida li giet iccertifikata li qed issofri minn griehi ta’ natura hafifa. 

Is-sewwieqa tal-vettura Mercedes hija mara ta’ 49 sena minn San Pawl il-Bahar, li ghadha qed tigi kkurata l-Isptar Mater Dei, filwaqt li s-sewwieqa tal-Ford hija tfajla ta’ 24 sena mis-Swieqi, u s-sewwieq tal-Volkswagen huwa ragel ta’ 53 sena minn Hal-Qormi.  Dawn ma garrbu ebda griehi. 

Bil-kaz kienet infurmata l-Magistrat tal-Ghassa Dr C Scerri Herrera LLD fejn hatret diversi esperti sabiex jassistu fl-inkjesta.  It-triq regat giet maghluqa ghat-traffiku. 

Ir-ragel ta’ 80 sena li kien jinsab fil-periklu tal-mewt tilef hajtu kmieni dalghodu.

Il-Pulizija ghadha ghaddejja bl-istharrig dwar dan il-kaz.

  Traffic-Related

 

Report Date   Info   Category

5 April 2008

 

Ghall-habta ta’ l-erbgha ta’ wara nofs in-nhar, il-Pulizija giet infurmata li fi Triq ix-Xatt, f’Ta Xbiex kien hemm xi nirien. 

Il-Pulizija marru minnufih fuq il-post indikat fejn mill-ewwel stharrig irrizulta li fi blokka ta’ appartamenti li jinsabu taht konstruzzjoni kien hemm xi nirien.  Wara ftit hin li l-Pulizija kienet infurmata b’dan l-incident instema hoss ta’ spluzzjoni li mill-ewwel investigazzjoni irrizulta li cilindru ta’ gass tal-acitilena sploda kawza tan-nirien li hakmu l-post.  Fuq il-post issejhu l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili biex jikkontrollaw in-nirien kif ukoll il-Pulizija mill-Ghassa tal-Imsida, mill-Iswadra Mobbli u mis-Sezzjoni tat-Traffiku. 

Bil-kaz kienet infurmata l-Magistrat tal-Ghassa Dr C Scerri Herrera LLD. 

Il-Pulizija ghadha ghaddejja bl-istharrig dwar dan il-kaz.

  Fire

 

Report Date   Info   Category

1 April 2008

 

Nixtiequ navzaw lil pubbliku in-ġenerali sabiex jekk jista’ jkun jiġu evitati t-toroq li jagħtu lejn l-Imsida u B’Kara minħabba l-ilmijiet li nġabar u dan sabiex jiġu evitati inċident bla bżonn.

  Storm-Related

 

 

 
     

  

COPYRIGHT (C) 2008, CRIMEMALTA - Dr. SAVIOUR FORMOSA. ALL RIGHTS RESERVED
HOME PAGE   ::   ABOUT CRIMEMALTA   ::   CONTACT US